Qiegħed tieħu sehem fʼxi Stħarriġ?

Qiegħed tieħu sehem fʼxi Stħarriġ?

L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika (NSO) huwa mogħti s-setgħa mill-Att tal-Istatistika taʼ Malta – Kap. 422 tal-Liġijiet taʼ Malta sabiex jibġor informazzjoni għall-istatistika uffiċjali. Għalhekk, l-individwi, il-familji u l-entitajiet magħżulin għandhom obbligu legali li jwieġbu u jagħtu t-tagħrif mitlub mill-NSO. Dan joħloq obbligazzjoni legali, u għalhekk, huwa mħares minn Artiklu 6 tar-Regolamenti Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (GDPR).

L-NSO huwa obbligat sabiex jiżgura li l-ħidma kollha tiegħu, inkluż il-ġbir tal-informazzjoni, tirrispetta l-kunfidenzjalità tal-individwu, il-familja u/jew l-entità li jagħtuh it-tagħrif u kull tagħrif ippubblikat ma jistax ixandar l-identità tagħhom, la direttament u lanqas indirettament, għajr meta jkun inkiseb il-kunsens mingħandhom minn qabel. It-tagħrif huwa mmaniġġjat skont il-bżonn anki ġewwa l-Uffiċċju stess u l-aċċess jingħata biss lill-persuni li jkunu qed jaħdmu fuq is-sett taʼ data.

L-uffiċjali kollha li jaħdmu l-NSO joqgħodu għall-Ġurament tas-Satra kif ordnat mill-Att tal-MSA. Il-Ġurament jqiegħed aktar responsabbiltà legali fuq l-uffiċjali tal-istatistika sabiex jagħmlu użu xieraq mit-tagħrif li jkollhom fʼidejhom.

Kif nistaʼ nkun żgur li l-persuna li tkun ċemplitli hija tassew rappreżentanta tal-NSO?

Hija l-prassi tal-NSO li qabel ma jsir kuntatt maʼ individwi u familji li jkunu ntgħażlu fil-kampjuni, dawn tkun ntbagħtetilhom ittra taʼ notifika bʼtagħrif meħtieġ dwar l-istħarriġ li jkun għaddej u l-proċess tal-ġbir tal-informazzjoni.

Fejn jidħlu stħarriġiet wiċċ imb wiċċ, l-intervistaturi tagħna jkunu qegħdin iċemplulek minn qabel sabiex jagħmlu appuntament maqbul miegħek għal meta tkun tistaʼ ssir l-intervista. Il-biċċa l-kbira tal-intervisti jsiru fid-djar jew xi mkien maqbul u xieraq (eż. l-uffiċċju tal-NSO jew il-post tax-xogħol tiegħek).

L-intervistaturi tagħna huma kollha mogħtija tikketta li tidentifikhom u li għandha tkun murija qabel l-intervista li ssir wiċċ imb wiċċ.

L-NSO jixtieq irodd ħajr lil dawk kollha li, xi darba jew oħra, ħadu sehem fl-istħarriġiet tiegħu għax kien bʼriħithom li setaʼ jipproduċi u jxerred statistika taʼ kwalità għolja għal Malta.

Stħarriġiet mal-Familji u d-Djar

L-Istatistika Ewropea dwar id-Dħul u l-Kundizzjonijiet tal-Għajxien (EU-SILC) hija stħarriġ tal-istatistika, li tistaʼ titqabbel, bl-iskop li tiġbor tagħrif dwar id-dħul, is-saħħa u d-diżabbiltà, l-impjiegi, u ċ-ċaħda materjali. Fʼdan il-kuntest, l-indikaturi li joħorġu mill-EU-SILC għandhom l-iskop li jidentifikaw dawk is-saffi li jkunu l-aktar suġġetti għall-faqar u ċ-ċaħda materjali. Dan l-istħarriġ isir taħt ir-Regolament tal-Qafas Ewropew (EC) No 1177/2003.

Aktar tagħrif dwar l- EU-SILC jinstab hawn:

» Find out more on EU SILC.

L-Istħarriġ dwar is-Suq tax-Xogħol (LFS) huwa stħarriġ, li dejjem għaddej, fost familji u djar privati bil-għan li jiġbor informazzjoni dwar il-forza tax-xogħol taħt ir-Regolament tal-Qafas Ewropew (EC) No. 577/1998. L-iskop ewlieni tiegħu huwa li jaqsam il-popolazzjoni fl-età taʼ minn ħmistax-il sena ʼl fuq fi tliet gruppi li jeskludu lil xulxin: dawk li jaħdmu, dawk qiegħda, u dawk li mhumiex attivi, u għalhekk, jipprovdi tagħrif deskrittiv dwar kull wieħed minn dawn il-gruppi.

Aktar tagħrif dwar l-LFS jinstab hawn

Din il-ġabra taʼ statistika hija magħmula minn data tat-turiżmu li għandha xʼtaqsam biss maʼ vjaġġi interni u vjaġġi ʼl barra mill-pajjiż skont ir-Regolament (EU) 692/2011 tal-Parlament u l-Kunsill Ewropej li tikkonċerna statistika dwar id-domanda turistika. Din l-istatistika tinkludi tagħrif dwar ir-residenti fl-età taʼ minn ħmistax-il sena ʼl fuq; id-domanda turistika (il-parteċipazzjoni, il-vjaġġi, l-iljieli, u l-infieq); il-parteċipazzjoni fit-turiżmu għal raġunijiet personali, l-għadd taʼ vjaġġi turistiċi; l-għadd taʼ ljieli mqattgħin; u l-infieq fuq dawn il-vjaġġi.

Aktar tagħrif dwar l-Istħarriġ tat-Turiżmu Nazzjonali jinstab hawn.

L-għan primarju tal-istħarriġ tat-Tourstat huwa li jiġmaʼ tagħrif dwar it-talba għat-turiżmu, kemm għal vjaġġi deħlin ġewwa l-pajjiż kif ukoll għal vjaġġi ħerġin ʼl barra mill-pajjiż, u li jkunu bʼmill-anqas lejl wieħed imqattaʼ barra mill-ambjent li s-soltu tkun fih il-persuna. L-istatistika dwar it-talba għat-turiżmu tinkludi kemm informazzjoni dwar il-parteċipazzjoni fit-turiżmu kif ukoll tagħrif dwar il-vjaġġi turistiċi, in-nies li jagħmluhom, jew żjajjar taʼ jum wieħed.

Il-karatteristiċi taż-żjajjar taʼ jum wieħed ʼl barra mill-pajjiż jitgħaddew lill-Eurostat kull sena sabiex ikunu milħuqin l-obbligi tar-Regolament (EU) No. 692/2011 li għandu xʼjaqsam mal-istatistika Ewropea tat-turiżmu u li jħassar Direttiva 95/57/EC tal-Kunsill. L-ewwel sena taʼ riferenza kienet fl-1 taʼ Jannar 2014.

Aktar tagħrif dwar l-istħarriġ tat-Tourstat jinstab hawn.

Bejn Ottubru u Diċembru tal-2022, sar studju nazzjonali li kien magħruf bħala l-Istħarriġ tal-Ħiliet taʼ Malta. Dan l-istudju kien l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu u kellu l-għan li jara fiex inhuma l-ħiliet u l- kwalifiki fost il-popolazzjoni fl-età li taħdem. Is-sejbiet tiegħu jitfgħu dawl fuq l-għadd taʼ ħiliet u snajjaʼ tal-ħaddiema fʼMalta.

» Kopja tal-Istħarriġ tal-Ħiliet

» Aktar informazzjoni tinsab hawn. 

Stħarriġiet man-Negozji

L-Istħarriġ tal-Istatistika tal-Akkomodazzjoni (Accomstat) jiġbor tagħrif mingħand l-Istabbilimenti taʼ Akkomodazzjoni Kollettiva dwar il-wasliet tal-mistednin, l-iljieli mqattgħin, u l-kmamar mikrija. Dan it-tagħrif jinġabar kull xahar. Tistaʼ tidħol fʼdan l-istħarriġ minn din il-ħolqa. 

L-Intrastat jiġmaʼ tagħrif mingħand il-kummerċjanti dwar il-kummerċ taʼ prodotti fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Dan l-istħarriġ kien ħa post id-dikjarazzjonijiet tad-Dwana bħala l-għajn tal-istatistika tal-kummerċ fl-UE. Dan it-tagħrif jinġabar kull xahar. Tistaʼ tidħol fʼdan l-istħarriġ minn din il-ħolqa.

 

L-Istħarriġ elettroniku tal-Istatistika taż-Żmien Qasir (eSTS) jiġbor tagħrif mingħand xi intrapriżi dwar id-dawran, l-impjiegi, is-sigħat maħduma, u l-pagi u s-salarji. Bis-saħħa tat-tagħrif mogħti, ikunu jistgħu jinħarġu diversi indikaturi taʼ skadenzi qosra fʼgħamla taʼ indiċijiet. Dawn l-indiċijiet jagħtu għarfien importanti bikri dwar l-iżvilupp tal-ekonomija. Dan it-tagħrif jinġabar kull xahar u kull staġun. Tistaʼ tidħol fʼdan l-istħarriġ minn din il-ħolqa. 

Stħarriġiet Oħrajn

Dan l-istħarriġ ifittex li jerfaʼ l-feedback mingħand dawk li jkunu nqdew bl-istatistika tal-NSO dwar il-kwalità u l-ħinijiet tax-xogħol servut lilhom. Dan l-istħarriġ jistħarreġ ukoll l-utilità tal-Istqarrijiet tal-Aħbarijiet tal-NSO u t-tweġibiet mogħtija għat-talbiet li jkunu saru għat-tagħrif. Jiġbor ukoll informazzjoni dwar l-iskopijiet li għalihom tkun intużat l-istatistika tal-NSO, iqabbel il-kwalità tax-xogħol tal-NSO maʼ dik taʼ organizzazzjonijiet oħrajn, ikejjel il-fiduċja tal-utenti fl-istatistika u jistħarreġ l-attivitajiet tagħhom fis-sit elettroniku tal-NSO.

» Aktar tagħrif.

Dan l-istħarriġ jitlob tagħrif dwar l-istil taʼ ħajja tar-residenti Maltin, fosthom tagħrif dwar il-mezzi tagħhom għat-trasport, id-delizzji tagħhom, l-hena tagħhom fil-ħajja, it-tipjip u t-teħid tal-alkoħol minnhom, saħħithom, l-ikel tal-frott u l-ħaxix minnhom, u l-piż u t-tul tagħhom.

» Aktar tagħrif.

L-Isħarriġ dwar l-Użu tal-Ħin (TUS) kien ġabar tagħrif dwar kif in-nies fl-età minn għaxar snin ʼil fuq jqattgħu ħinhom.

Time-use_Survey.pdf

Kalkulatur tal-Inflazzjoni Kalendarju tal-Istqarrijiet tal-Aħbarijiet Talbiet għat-Tagħrif Mistoqsijiet dwar il-Kodiċi tan-NACE
Skip to content