Data Smackdown

Ir-Rebbieħa tal-Kompetizzjoni Data Smackdown

Ninsabu ferħanin li qegħdin inħabbru r-riżultati tal-kompetizzjoni tad-Data Smackdown! Wara konsiderazzjoni bir-reqqa, il-ġudikanti tagħna għażlu r-rebbieħa li sa jirrappreżentaw lil Malta fil-fażi Ewropea li ġejja.

Kategorija A: post-Sekondarja

1el Post: NUGGETS, Kulleġġ San Alwiġi 

2ni Post: STATGIRLS, Ġ.F. Abela Junior College

3et Post: STATCOMP, Kulleġġ San Alwiġi

Kategorija B: Sekondarja

1el Post: GAMMA, Kulleġġ Santu Wistin

2ni Post: PARABOLA, Kulleġġ San Martin

3et Post: MIKAEL, Skola San Mikiel, Santa Venera

Kull tim li ħa sehem wera ħila kbira. Aħna u mexjin ’l quddiem għall-fażi Ewropea, nemmnu li r-rebbieħa tagħna sa jirrappreżentaw lil Malta bl-istess ħila u ħeġġa.

Għal darb’ oħra, nifirħu lir-rebbieħa tagħna!

Ħarsa Ħafifa

Għall-ewwel darba, Malta qed tieħu sehem fil-Kompetizzjoni Ewropea tal-Istatistika (ESC) matul l-2024. Dan l-avveniment huwa kkoordinat mill-Eurostat, l-aġenzija tal-istatistika tal-Unjoni Ewropea, bl-għan primarju li trawwem il-kurżità u s-seħer fl-istudenti għall-qasam tal-istatistika. L-ESC hija mfassla apposta għall-istudenti fl-edukazzjoni sekondarja u sekondarja għolja, ta’ bejn l-14 u t-18-il sena, u tħeġġiġhom jikkompetu billi jsolvu l-isfidi statistiċi, ifittxu d-data, u jfasslu soluzzjonijiet analitiċi. L-istudenti se jinqasmu f’żewġ kategoriji: Kategorija A għal dawk fl-edukazzjoni sekondarja ogħla ta’ bejn is-16 u t-18-il sena u Kategorija B għal dawk fl-edukazzjoni sekondarja ta’ bejn l-14 u s-16-il sena.

Filwaqt li tibda fuq livell nazzjonali li mbagħad tgħaddi għall-istadju Ewropew, din il-kompetizzjoni tgħin lit-timijiet parteċipanti sabiex jikkollaboraw u jassessjaw l-għarfien teoretiku tagħhom. Dan iwassalhom ukoll biex jiżviluppaw apprezzament għad-data maħruġa minn sorsi tal-istatistika uffiċjali, filwaqt li jiksbu fehim aktar profond tal-importanza tal-istatistika għas-soċjetà.

Din il-kompetizzjoni qiegħda ssir fʼżewġ fażijiet:

 • Il-fażi nazzjonali: għal Malta dan huwa organizzat mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika (NSO) u ġie msejjaħ Data Smackdown. Ir-rebbieħa ta’ din il-kompetizzjoni nazzjonali se jkollhom l-opportunità li jirrappreżentaw lil Malta fil-kompetizzjoni Ewropea tal-istatistika tal-2024, u jikkompetu flimkien mar-rebbieħa minn istituti nazzjonali oħra tal-istatistika madwar l-Ewropa.
 • Il-fażi Ewropea: organizzata mill-Eurostat: l-aqwa żewġ timijiet taż-żewġ kategoriji ta’ etajiet se jkunu jistgħu jipparteċipaw fil-fażi Ewropea.
ESC

L-għanijiet ġenerali tal-kompetizzjoni Ewropea tal-istatistika huma:

 • Li ġġib ’il quddiem il-kurżità u l-interess fl-istatistika fost l-istudenti.
 • Li tgħin lill-għalliema biex jużaw materjal ġdid fit-tagħlim tal-istatistika billi timbotta l-użu ta’ data reali u t-tiftix għal applikazzjonijiet ta’ għarfien statistiku miksub.
 • Biex turi s-sehem tal-istatistika għall-istudenti u l-għalliema f’diversi aspetti tas-soċjetà, li jagħmilha magħrufa bħala studju universitarju.
 • Li tippromovi x-xogħol f’tim u l-kollaborazzjoni biex jintlaħqu għanijiet komuni.
Pointing 50height

Il-parteċipazzjoni f’Data Smackdown se tinqasam f’żewġ kategoriji:

 1. Kategorija A, li tinkludi studenti fl-ewwel u t-tieni sena tas-sekondarja għolja mweldin fis-snin 2006–2008 (bejn wieħed u ieħor ta’ 16-18-il sena), u
 2. Kategorija B, li tilqa’ studenti tal-iskola sekondarja mweldin fis-snin 2008-2010 (ta’ madwar 14-16-il sena).

L-istudenti jridu jkunu qed jistudjaw f’kulinkwa ċentru edukattiv rikonoxxut uffiċjalment f’Malta. Huma se jieħdu sehem f’timijiet ta’ minn student wieħed sa tlieta u l-membri kollha tat-tim għandhom ikunu mill-istess skola u kategorija. Kull tim għandu jkollu għalliem miċ-ċentru tiegħu li jagħmilha ta’ tutur tat-tim, li jissorvelja x-xogħol tiegħu.

M’hemmx limitu għan-numru ta’ parteċipanti / timijiet mill-istess ċentru u lanqas għat-timijiet immexxija mill-istess tutur.

L-istudenti ma jistgħux ikunu parti minn aktar minn tim wieħed.

Il-parteċipanti fil-kompetizzjoni Data Smackdown se jagħmlu żewġ testijiet eliminatorji. Huma biss dawk li jgħaddu miż-żewġ testijiet li se jkunu fost il-finalisti tal-kompetizzjoni.

L-ewwel test se jsir permezz ta’ formola online li hija magħmula minn tliet partijiet b’mistoqsijiet magħluqa. Dawn il-mistoqsijiet se jkollhom erba’ tweġibiet possibbli li minnhom waħda biss se tkun l-għażla t-tajba.

It-tieni test se jkun fih preżentazzjoni magħmula f’format pdf u jeħtieġ li tintbagħat bil-mod stabbilit minn hawn ’il quddiem.

Mhux se jkun meħtieġ li wieħed jivvjaġġa xi mkien biex jagħmel xi wieħed miż-żewġ testijiet.

L-ewwel test:

L-ewwel test se jkun fih tliet partijiet:

a. Test tal-għarfien bażiku

L-għan huwa li jitwieġbu 10 mistoqsijiet dwar il-fehim tal-kunċetti bażiċi tal-istatistika, l-interpretazzjoni tal-graffs, il-probabbiltajiet bażiċi eċċ.

Se titħejja ġabra ta’ mistoqsijiet b’livell differenti ta’ diffikultà għal kull kategorija.

b. Test tal-użu tas-sorsi uffiċjali tad-data tal-istatistika

L-għan huwa li jitwieġbu 10 mistoqsijiet dwar data varjata tal-istatistika. Dan ikun jeħtieġ navigazzjoni fis-sit elettroniku tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika.

ċ. Test dwar it-tifsir tar-rapporti tal-istatistika

L-għan huwa li jitwieġbu 10 mistoqsijiet dwar il-pubblikazzjoni Ewropea “SDGs and Me”. Din il-pubblikazzjoni se tkun disponibbli bl-Ingliż.

It-tieni test:

Produzzjoni ta’ riċerka tal-istatistika

F’din il-biċċa tax-xogħol, it-timijiet għandhom iħejju rapport maħruġ mit-tħaddim ta’ dataset fl-Excel li jkun iffaċilitat mill-NSO. Id-dataset se jkun komprensiv u se jippermetti l-istħarriġ ta’ aspetti differenti ta’ informazzjoni skont l-għażla tal-parteċipanti.

Ir-riżultati ta’ din il-biċċa tax-xogħol se jkunu ppreżentati bil-PowerPoint jew f’format simili u għandhom ikunu pprintjati bħala pdf li jinkludi t-taqsimiet li ġejjin:

 • L-għanijiet tal-użu / analiżi.
 • Il-metodi tax-xogħol: l-għodod użati, it-teknika tal-analiżi tal-informazzjoni, eċċ.
 • Ir-riżultati: it-tabelli, il-graffs, ir-riżultati tal-analiżi, eċċ.
 • Il-konklużjonijiet.

Fil-bidu tal-preżentazzjoni se tiddaħħal slajd li turi l-isem tat-tim, l-iskola, il-lokalità, u l-kategorija li fiha jipparteċipa t-tim. Il-preżentazzjoni f’format pdf għat-tieni biċċa xogħol se jkollha għadd totali ta’ 15-il slajd massimi (inkluża s-slajd tal-bidu b’informazzjoni dwar it-tim). Tali pdf se jissemma bl-isem eżatt tat-tim, u se jittella’ fuq il-pjattaforma fi żmien l-iskadenza.

Il-ġurija se tevalwa biss il-partijiet tal-fajl pdf li jistgħu jkunu pprintjati. Elementi bħall-ħoloq għal kontenuti esterni, videos inkorporati u ħwejjeġ simili mhux se jitqiesu bħala parti mix-xogħol u għalhekk mhux se jgħoddu għall-assessjar.

L-analiżi se tkun limitata għas-sett ta’ data speċifiku; l-ebda xogħol mhu se jkun aċċettat jekk isiru analiżi u użu ta’ databases differenti u lanqas dawk li fihom ikun hemm żieda ta’ informazzjoni kumplimentari. M’hemm l-ebda restrizzjoni fuq is-softwer użat għat-tħaddim tad-database.

L-ewwel test

Kull wieħed mit-tliet partijiet tal-ewwel test se jkun assessjat f’termini ta’ suċċess u falliment, filwaqt li jitqies li tweġiba tajba ġġorr magħha punt, tweġiba ħażina tnaqqas 0.33 ta’ punt u mistoqsija mingħajr tweġiba ma ġġorr l-ebda punt. Il-grad massimu għal kull wieħed mit-tliet testijiet se jkun ta’ 10 punti.

Ir-riżultat tal-ewwel biċċa xogħol jinkiseb billi tkun ikkalkulata l-medja aritmetika, imqarrba sa punt deċimali wieħed, tal-punteġġi miksuba f’kull wieħed mit-tliet testijiet, u r-riżultat ikun immultiplikat b’10, sabiex il-punteġġ finali għal din il-biċċa xogħol ikun ta’ massimu ta’ 100 punt. Il-klassifika tat-timijiet parteċipanti kollha se tkun determinata b’dan il-mod. Mill-inqas nofs it-timijiet ikunu eliminati wara l-ewwel biċċa xogħol.

Il-punti miksuba fl-ewwel biċċa xogħol se jintużaw biex jikkwalifikaw lit-timijiet għat-tieni biċċa xogħol. Barra minn hekk, il-punteġġ fl-ewwel biċċa xogħol ikun inkluż fil-kalkolu tal-grad finali b’piż ta’ 25%.

L-assessjar tat-tliet partijiet u l-kalkolu tal-punteġġ finali għall-ewwel test se jsiru awtomatikament minn programm.

Dawk it-timijiet li jgħaddu mill-ewwel test se jingħataw diploma.

It-tieni test
L-aspetti li ġejjin se jitqiesu meta jiġi assessjat il-fajl pdf tat-tieni test:

 • Il-preżentazzjoni tar-riżultat (20%)
  • Ir-riżultat huwa strutturat f’partijiet differenzjati sewwa
  • Il-preżentazzjoni hija ċara u li tista’ tinqara bla tbatija
  • Hemm referenzi għal sorsi/biblijografija
 • Għanijiet (20%)
  • Ir-riżultat għandu għan ċar
  • Hemm għanijiet sekondarji definiti sewwa
  • L-interess fl-istudju tal-għanijiet proposti huwa argumentat
  • Id-data analizzata hija xierqa biex ikunu studjati l-għanijiet stabbiliti
 • L-analiżi tal-informazzjoni (40%)
  • Hemm bilanċ tajjeb fost it-tabelli, il-graffs u l-indikaturi tat-tendenza ċentrali
  • It-tabelli u l-graffs għandhom kummenti sabiex tkun enfasizzata l-aktar informazzjoni relevanti
  • Il-graffs huma xierqa u jgħinu biex tintlaħaq u tkun sostnuta l-konklużjoni
  • Ir-raġunijiet għall-użu ta’ kull indikatur tal-istatistika huma mfissra
  • L-analiżi mwettqa hija f’konformità mal-livell edukattiv tat-tim
 • Konklużjonijiet (20%)
  • Hemm konklużjoni waħda għal kull għan u konklużjoni ġenerali wkoll
  • Hemm twissijiet dwar il-limitazzjoni tal-konklużjonijiet tal-analiżi (jekk dawn il-limitazzjonijiet jeżistu)
Il-ġurija se tagħżel l-aħjar ħames xogħlijiet f’kull kategorija u tassessjahom b’massimu ta’ 100 punt. Il-punteġġ għat-tieni biċċa xogħol se jkun inkluż fil-kalkolu tal-grad finali b’piż ta’ 75%.
Il-Punteġġi finali
Il-punteġġ finali għall-ħames xogħlijiet magħżula għal kull kategorija jinkiseb bħala l-medja ponderata, b’massimu ta’ tliet ċifri wara l-punt deċimali, tal-punteġġi miksuba fl-ewwel u t-tieni biċċa xogħol, bil-formula li ġejja:

Punteġġ finali = 0.25 * 1el punteġġ tat-test + 0.75 * 2ni punteġġ tat-test.

It-tim rebbieħ huwa dak li jikseb l-ogħla punteġġ finali f’kull kategorija. L-erba’ timijiet l-oħra minn kull kategorija se jitqiesu finalisti tal-kategoriji rispettivi tagħhom.

Il-Ġurija

Il-ġurija għall-fażi nazzjonali se tkun magħmula minn erba’ persuni, tlieta mill-NSO u waħda mill-Università ta’ Malta.

Id-deċiżjoni tal-ġurija hija finali.

Il-Komunikazzjoni tad-deċiżjoni tal-ġurija u ċ-ċerimonja tal-għoti tal-premjijiet

Id-deċiżjoni tal-ġurija titħabbar lir-rebbieħ u lill-finalisti permezz ta’ email u tkun ippubblikata f’https://nso.gov.mt fid-data indikata mill-NSO. Se ssir ċerimonja ta’ għoti ta’ premjijiet fejn l-iskejjel parteċipanti, it-tuturi tat-tim rebbieħ u t-timijiet rebbieħa jingħataw il-premjijiet.

Il-Pubblikazzjoni tal-Preżentazzjonijiet

Il-preżentazzjonijiet rebbieħa tat-tieni test jitħabbru fuq is-sit elettroniku tal-NSO, u juru l-ismijiet tat-timijiet, l-iskola li jkunu ġejjin minnha u l-kategorija tagħhom. Il-parteċipanti se jaċċettaw dawn ir-regoli u jippermettu l-pubblikazzjoni tax-xogħlijiet tagħhom. Il-materjali kollha ppreżentati fil-fażi nazzjonali tal-kompetizzjoni se jkunu proprjetà tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika ta’ Malta, u għalhekk, se jinżammu minnu. Dawn mhumiex se jingħataw lura lill-istudenti.

Il-Fażi Ewropea tal-Kompetizzjoni Ewropea tal-Istatistika 2024 

It-tim rebbieħ u l-finalisti bl-ogħla grad ta’ kull kategorija se jkunu eliġibbli biex jieħdu sehem fil-fażi Ewropea tal-kompetizzjoni Ewropea tal-Istatistika. L-organizzazzjoni tal-fażi nazzjonali se tikkuntattja lit-timijiet fi żmien xieraq biex tinfurmahom dwar il-fażi Ewropea.

Għal dan il-għan, il-ġurija se tħejji lista b’mhux aktar minn tliet timijiet għal kull kategorija magħżula skont l-ogħla grad miksub fil-fażi nazzjonali. L-ewwel tim fil-lista se jkun ir-rebbieħ, segwit miż-żewġ finalisti. F’każ li t-timijiet imressqa ma jkunux jistgħu jattendu jew jirrifjutaw li jipparteċipaw fil-fażi Ewropea, il-ġurija tikkuntattja lit-tim li jkun imissu fil-lista msemmija hawn fuq.

Aktar tagħrif u regoli applikabbli għall-fażi Ewropea tal-kompetizzjoni Ewropea tal-Istatistika jinsabu fis-sit elettroniku iddedikat.

Is-suġġett tal-vidjow: Kollox kien aħjar qabel! Verità jew mhux?

Ħafna nies jitkellmu fuq l-imgħoddi meta skonthom kollox kien aħjar milli huwa llum. Hawn din in-nostalġija tal-imgħoddi li spiss issibha flimkien maʼ fehmiet negattivi u taʼ biżaʼ dwar il-preżent u l-ġejjieni.

Dan huwa minnu? Tabilħaqq li affarijiet kienu aħjar fl-imgħoddi? Uża l-istatistika uffiċjali biex tistħarreġ jekk dan li jingħad hux veru fʼpajjiżek, u jekk trid, qabblu maʼ pajjiżi oħrajn tal-UE.

Kif tistaʼ tuża l-Istatistika Uffiċjali sabiex twieġeb din il-mistoqsija?

Int tistaʼ taqbad dan is-suġġett kif trid, imma dawn huma xi ħjilijiet li jistgħu jgħinuk:

 • Tistaʼ tuża l-istatistika uffiċjali biex toħloq stampa tal-imgħoddi u tqabbilha maʼ kif inhuma l-affarijiet illum. Tistaʼ tuża wkoll tbassir uffiċjali jew saħansitra l-AI biex tipproduċi kif se jkunu l-affarijiet fʼpajjiżek fil-ġejjieni. Skont dan, l-affarijiet kienu aħjar qabel?
 • Tistaʼ tiffoka fuq suġġett wieħed bħal, ngħidu aħna, l-ekonomija ambjentali, is-suq tax-xogħol, l-istennija tal-għomor eċċ. L-affarijiet kienu aħjar milli huma llum?

 

Għaqqad suġġetti oġġettivi u suġġettivi biex twieġeb il-mistoqsija ewlenija. Qis li meta tkun qiegħed tagħmel it-tqabbil tiegħek, inti tistaʼ tressaq suġġerimenti, ibbażati fuq id-data tal-istatistika, taʼ titjib għall-ġejjieni.  Kun ċert li ddaħħal eżempji u data fil-vidjow tiegħek.

Iż-Żamma tad-drittijiet

L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jżomm id-dritt li jibdel it-termini u l-kundizzjonijiet tal-fażi nazzjonali tal-ESC, speċjalment id-dati mħabbra fil-kalendarju, jew saħansitra t-tħassir possibbli tiegħu, kull meta jkun hemm raġuni ġustifikata. Dan it-tibdil isir pubbliku fuq  https://nso.gov.mt.

L-Aċċettazzjoni tar-regoli tal-fażi nazzjonali tal-ESC

Il-parteċipazzjoni fil-fażi nazzjonali tal-Kompetizzjoni Ewropea tal-Istatistika (ESC) tassumi l-aċċettazzjoni taʼ dawn ir-regoli kollha.

Il-Premjijiet

It-timijiet rebbieħa tad-Data Smackdown, wieħed mill-Kategorija A u wieħed mill-Kategorija B, se jirċievu l-premjijiet li ġejjin:

 • Għall-iskejjel parteċipanti kollha

Premju għall-parteċipazzjoni.

 • Għall-iskola tat-tim rebbieħ 

Vawċer ta’ €300 li jissarraf f’materjal edukattiv u kotba.

 • Għat-tutur tat-tim rebbieħ

Trofew, vawċer ta’ €150 u numru ta’ pubblikazzjonijiet ta’ statistika.

 • Għal kull student fit-tim rebbieħ 

Medalja, vawċer ta’ €200, numru ta’ pubblikazzjonijiet ta’ statistika u materjal promozzjonali.

F’każ li jkun hemm żewġ timijiet rebbieħa bl-istess tutur, dan tal-aħħar jirċievi trofew wieħed biss.

Awards Section 500height

Ir-Reġistrazzjoni

Tuturi ta‘ timijiet li jixtiequ jipparteċipaw fil-Kompetizzjoni tal-NSO Data Smackdown għandhom jiktbu lit-timijiet online billi jagħfsu l-buttuna ‘Irreġistra Issa’. Ir-reġistrazzjoni għandha tinkludi l-informazzjoni kollha mitluba fil-formula.

Il-parteċipanti jistgħu jibagħtu l-mistoqsijiet tagħhom b‘ittra elettronika lil [email protected].

Skadenza għar-reġistrazzjoni: 19 ta‘ Jannar 2024

Kalendarju

Mill-25 taʼ Ottubru 2023 sad-19 taʼ Jannar 2024

Reġistrazzjoni

Perjodu tar-reġistrazzjoni

Mill-25 taʼ Ottubru 2023 sad-19 taʼ Jannar 2024

Mis-16 ta’ Jannar sal-31 ta’ Jannar 2024

L-ewwel test

Perjodu għall-ewwel test

Mis-16 ta’ Jannar sal-31 ta’ Jannar 2024

2 ta' Frar 2024

Riżultati tal-ewwel test

Pubblikazzjoni u komunikazzjoni tar-riżultati tal-ewwel test 

2 ta' Frar 2024

Mill-5 ta’ Frar sad-29 ta’ Frar 2024

It-tieni test

Sottomissjoni tat-tieni test

Mill-5 ta’ Frar sad-29 ta’ Frar 2024

20 ta' Marzu 2024

Rebbieħa

Tħabbir tat-timijiet rebbieħa

20 ta' Marzu 2024

15 ta' April 2024

Premjijiet

Ċerimonja tal-premjazzjoni

15 ta' April 2024

13 ta' Mejju 2024

Sottomissjonijiet Ewropej

Skadenza għar-rebbieħa biex jissottomettu video lill-Eurostat

13 ta' Mejju 2024

6 ta' Ġunju 2024

Rebbieħa Ewropej

Tħabbir tar-rebbieħa tal-fażi Ewropea

6 ta' Ġunju 2024

26-28 ta' Ġunju 2024

Premjijiet Ewropej

Ċerimonja tal-premjazzjoni tal-fażi Ewropea

26-28 ta' Ġunju 2024
EN-V-Co-funded-by-the-EU_PO

Ko-finanzjat mill-Unjoni Ewropea. Il-fehmiet u l-opinjonijiet espressi huma madankollu dawk tal-awtur(i) biss u mhux bilfors jirriflettu dawk tal-Unjoni Ewropea jew tal-Kummissjoni Ewropea.

La l-Unjoni Ewropea u lanqas l-awtorità li tagħti l-għotja ma jistgħu jinżammu responsabbli għalihom.

Kalkulatur tal-Inflazzjoni Kalendarju tal-Istqarrijiet tal-Aħbarijiet Talbiet għat-Tagħrif Mistoqsijiet dwar il-Kodiċi tan-NACE
Skip to content